Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Rozwój cywilizacji to generowanie potrzeb wyższych!

De­ka­dę te­mu pro­mo­cja w sprze­da­ży sta­no­wi­ła du­żo mniej­szą war­to­ść niż dziś. Co­raz wię­cej wy­da­je­my na re­kla­mę. Jed­na z więk­szy­ch wy­wia­dow­ni sza­cu­je, że w 2010 ro­ku war­to­ść sprze­da­ży de­ta­licz­nej w sze­ro­ko ro­zu­mia­nej pro­mo­cji sta­no­wi­ła 11%, a 2023 ro­ku by­ło to już 56%. Co to zna­czy?

Rozwój cywilizacji to generowanie potrzeb wyższych!
Kulturalny szympans
źródło: ChatGPT

  To zna­czy, że co­raz bar­dziej li­czy się to, ile się sprze­da­je, niż to, co się sprze­da­je. Wy­daj­no­ść pra­cy ro­śnie, a za­tem kosz­ty pro­duk­cji spa­da­ją, więc by ty­le sa­mo za­ro­bić, trze­ba wię­cej sprze­dać. Nie wy­star­cza już za­spa­ka­jać po­py­tu, trze­ba go jesz­cze two­rzyć. Nie da się stwo­rzyć wię­cej po­trzeb fi­zjo­lo­gicz­ny­ch, więc two­rzy się po­trze­by wyż­sze.

  Stąd się bie­rze roz­wój roz­ryw­ki czy spor­tu. Jesz­cze 200 lat te­mu w ogó­le nie ist­niał prze­my­sł mu­zycz­ny, ki­ne­ma­to­gra­ficz­ny czy gier kom­pu­te­ro­wy­ch, a dziś ma ob­ro­ty po­rów­ny­wal­ne z gór­nic­twem. To je­st słusz­ny kie­ru­nek roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji. W koń­cu wszyst­kie po­trze­by fi­zjo­lo­gicz­ne za­spo­ko­ją nam sa­mo­od­na­wial­ne i sa­mo­po­zy­sku­ją­ce ener­gię ro­bo­ty, więc nic in­ne­go nam nie po­zo­sta­nie jak sport i roz­ryw­ka, w tym re­kla­ma te­go i ge­ne­ro­wa­nie na to po­py­tu.

Grzegorz GPS Świderski

https://X.com/gps65
https://t.me/KanalBlogeraGPS

Data:
Kategoria: Gospodarka

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.